Utöver den vardagliga kommunala verksamheten och i ett tajt ekonomiskt klimat, har Majoriteten i Knivsta påbörjat eller genomfört följande punkter så här långt.

Januari 2019 – april 2021

1. Fokus på övergripande programarbete, mindre på enskilda detaljplaner
2. Startat utvecklingsarbetet ”Knivsta 2035” kopplat till ÖP och Fyrspårsavtalet
3. Slutit Stadsbyggnadsavtal för ökad kvalitet i stadsutveckling och bostadsbyggande under ledning av Göran Cars, som lett arbetet med att ”flytta Kiruna”
4. Tagit fram en arkitekturpolicy och gestaltningsprogram, med max 5-6 våningar
5. Möjliggjort byggandet av fler hyresbostäder, även med lägre hyra
6. Påbörjat arbetet för Klimatneutral energiförsörjning på stadsdelsnivå
7. Ökat 100 årsperspektivet i bygglovsskedet
8. Påbörjat de första så kallade Byggherreplanerna
9. Startat Medborgarpanelen och sommaren 2021 även Medborgarrådet
10. Genomfört fler företagsbesök och företagsdialoger
11. Fler vuxna i skolan
12. Ökat förebyggande insatser i det sociala arbetet
13. ”Vänt på alla stenar” för att ta bort onödiga kostnader i Socialnämndens organisation
14. Infört ”tillitsbaserad styrning i hemtjänsten” där användarna får påverka sin dagliga omsorg
15. Tagit nödvändiga, men svåra beslut för att hålla budgetar
16. Återställt tidigare underskott från 2017och 2018
17. Säkrat byggandet av minst ett trygghetsboende, med fler på gång för en växande äldre befolkning
18. I samarbetet med Region Uppsala satt en organisation för utveckling av ”Effektiv och nära vård” i ett växande Knivsta
19. Infört ett styr- och ledningssystem baserat på Agenda 2030
20. Medlemskap i Glokala Sverige för stöd i implementeringen av Agenda 2030
21. Aktivt arbete med att minska användningen av plast och fossila drivmedel i kommunen
22. Initierat minskad användning av engångsplast (bl.a. med ICA och Willys)
23. Avgivit ”Hållbarhetslöfte” 2019-2022 om Minskad klimatpåverkan kopplat till Länsstyrelsens färdplan för en hållbar utveckling i Uppsala län
24. Avgivit ”Hållbarhetslöfte” 2020-2023 om Ökad biologisk mångfald kopplat till Länsstyrelsens färdplan för en hållbar utveckling i Uppsala län
25. Infört hushållsnära källsortering av avfall
26. Startat utredning om alternativ VA-lösning till Käppala, källsorterat eller annat
27. Pågående arbete med giftfri förskola
28. Driver ett omfattande förändringsarbete för fortsatt leverans av god välfärd med hög kvalitet
29. Startat arbetet med ”hackathon” för att utveckla en kommunal innovationskultur med 3,4 miljoner i bidrag från Smart Built Environment, VINNOVA, Energimyndigheten och Formas
30. Ökad samverkan mellan kommunen och näringslivet
31. Effektivare ärendeprocess för att minska kostnaderna i nämndernas arbete
32. ”Anställt” Herbert Bertilsson, en robot som gör rutinarbeten ”24/7” 365 dagar om året
33. Invigt Centrum för Idrott och Kultur
34. Tillsatt ett utskott under kommunstyrelsen för kultur- och fritidsfrågor
35. Påbörjat byggprocessen för en idrottshall vid Adolfsbergsskolan klar hösten 2022
36. Padelbana invigd vid CIK
37. Pågående arbete med ett trygghetspaket tillsammans med bland annat Polisen
38. Pågående arbete med ny, effektivare kommunal bolagskoncern
39. Igångsatt C-tillsammans, effektivisering och samverkan mellan 7 av länets 8 kommuner
40. Genomfört ”Skoldialog” för samhällsutveckling med elever på Thunmanskolan
41. Startat upp bygget med Virkesladan
42. Antagit detaljplaner och påbörjat byggande vid Segerdal och Centrala Ängby
43. ”Alla vill till Knivsta” – tagit emot många studiebesök bl.a. av Statsministern och andra partiledare
44. Arbetat fram en ny näringslivsstrategi
45. Möjliggjort och arbetar med digitala fullmäktige-, styrelse- och nämndmöten
46. Infört ”Rättviksmodellen” för bl.a. miljötillsyn och avgifter
47. Omförhandling av fyrspårsavtalet med staten – tyvärr utan resultat
48. Fler insatser för att stötta förenings- och näringslivet genom Coronakrisen
49. Utökat budget 2021 med 3 miljoner kronor för ytterligare Coronastöd till näringslivet, sommarjobb till och satsningar på unga
50. Arbetat fram ”Stadsutvecklingsstrategi 2035” som går ut på medborgardialog under sommaren 2021
51. Länets bästa kommun att leva i – utsedda av Fokus
52. Pågående arbete med en ”plan för hållbar mobilitet”
53. Etablerat samarbetsavtal mellan Trafikverket och Region Uppsala kring fyrspåret
54. Omskrivna positivt för vårt majoritetsbildande både i media och i en C-uppsats
55. Lagt grunden för ett nytt avfallshanteringssystem med start i oktober i år.
56. Kameraövervakning av perrongområdet och gångtunnel med mera för ökad trygghet
57. Startat en ”fritidsbank” för kostnadsfri utlåning av sportutrustning
58. Utökat biblioteket med en ”digital biblioteksvägg” i CIK
59. Initierat skydd för cykelparkering kring stationen.
60. Fortsatt jobb med projektet ”heltid som norm”
61. Minskat kostnader genom färre konsulter inom socialtjänsten och anställt egna medarbetare
62. Tagit hem LSS-boende i egen regi
63. Principer för medborgardialog beslutas i KF under 2021
64. Tagit hem HVB – hem i egen regi
65. Dubblerat antalet sommarjobb till 2021
66. Kommer fortsatt utveckla miljö och klimatprogrammet
67. Slutföra näringslivsstrategin
68. Påbörjat översyn av Arvodesreglementet
69. Slutföra bostadsförsörjningsprogrammet
70. Fortsätta med insatser mot psykisk ohälsa bland unga
71. Aktualisera ÖP inkluderandes landsbygd
72. Aktualisera visionen mot 2035
73. Planerar för att återställa skatten till 2018 års nivå
74. Initiera den första ”Byn på landet”
75. Fortsatt utveckling av medborgardialogen
76. Bildandet av två nya naturreservat är ute på remiss
77. Ett nytt upphandlingsprojekt för att små närproducenter ska kunna delta
78. Öka arbetet med IOP-er för utvecklad välfärdsleverans
79. Jobba för fler elbilar i ”kommunens” pool som klarar fler behov
80. Minska kommunens riskexponering för investeringar
81. Fritidsgården har satsat på aktiviteter för motorburna ungdomar
82. Infört chattfunktionen KIM på kommunens webbplats
83. Skapat kantstensparkeringsfickor i Alsike
84. Säkra fler laddstationer på till exempel skolor för lärares möjlighet att minska fossilbränsleanvändningen.
85. Ta fram förmånsprogram för elcyklar bland personalen
86. Fortsatt arbete med plastminskning
87. Planerar för en ny parkeringsstrategi inklusive mobilitetshubbar – utvecklade P-hus
88. Arbeta för en biogasanläggning vid nästa mack-etablering, eventuellt OK/Q8
89. Nytag vad gäller detaljplaner
90. Sanera klotter i tunneln under järnvägen
91. Utvecklat kretsloppsparken
92. Tagit steg för samarbete vad gäller framtidens avlopp
93. Planer på att utveckla mark under Arlandas minskade influensområde
94. Hyllat Gösta ”Knivsta” Sandberg med ett konstverk i CIK
95. Jobbar med att utveckla Knivsta entré
96. Möjliggjort för fler livsmedelsbutiker
97. Arbetar för att bygga klart centrum med god arkitektur som har kravställning
98. Landets tredje tryggaste kommun att bo i enligt SKR
99. Köpt in ett antal nya konstverk
100. Efterskänker tillsynsavgiften 2020 och 2021 för restauranger