PRESSMEDDELANDE 4 juni 2018 – BUDGET 2019

Moderaterna och Centerpartiet om budgeten 2019

Den 28 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att fastställa preliminära ramar för budget 2019. Slutligt budgetbeslut ska fattas i november av det nya kommunfullmäktige som väljs i valet i september.

De ekonomiska förutsättningarna för alla Sveriges kommuner ser betydligt sämre ut de kommande fyra åren än vad det gjort tidigare. Det är tråkigt, men ansvarsfullt och nödvändigt att signalera till medborgarna hur prognoserna faktiskt ser ut. Därför innehöll ordförandeförslaget till beslut en generellt återhållsam uppräkning av budgeten för kommunens samtliga verksamheter.

Ett par timmar innan sammanträdet lämnades de sista alternativa budgetförslagen in från andra partier. Det var tydligt att övriga partier inte vill lämna några negativa nyheter under ett valår, vilket är mindre seriöst men ligger i sakens natur. Vi anser dock att det är viktigt att vara ärliga även när det är valrörelse.

Under våren har vi i Moderaterna och Centerpartiet försökt att föra samtal med övriga partier om hur de ser på de ekonomiska förutsättningarna. För partierna till vänster är lösningen ofta ganska enkel. Skattehöjningar löser allt, men vår egen bild är att det endast är en kortsiktig lösning. På lång sikt bidrar höga skatter till lägre tillväxt och lägre skatteintäkter.

På den borgerliga sidan har varken Liberalerna eller Kristdemokraterna varit öppna för diskussioner om hur budgetutmaningarna ska lösas.

Samtidigt har Socialnämndens ordförande Göran Nilsson (M) och dess 1:e vice ordförande Kerstin Eskhult (C) lett ett omfattande arbete för att sänka kostnadsläget i nämnden som i vissa avseenden ligger 30% högre än i andra jämförbara kommuner. Analysen visar att det finns stora möjligheter att sänka kostnaderna. Därför känner vi oss nu trygga i att Socialnämnden har marginaler för att klara sig med 277 mkr under 2019.

Det frigör 17 mkr. Resurser som vi omfördelar till en normal uppräkning av grundskolan budget till drygt 379 mkr, vilket även inkluderar 6 mkr extra till det statliga kravet på en dator eller läsplatta per elev. Detta lyser med sin frånvaro i övriga partiers budgetar.

Knivsta sätter därmed full fart för att modernisera skolan.

Vi konstaterar också att planarbetet i kommunen tar längre tid än vad vi har önskat vilket också påverkar kommunens möjligheter att sälja planlagd mark. Vi minskar därför budgeterade exploateringsvinster till drygt 54 mkr för 2019. Vi höjer även resultatet till 7,5 mkr.

Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till det reviderade förslaget den 18:e juni.

Den parlamentariska situationen runt om i Sveriges kommuner och regioner blir alltmer komplicerad. Vi som är förtroendevalda har ett stort ansvar för att se till att den offentliga verksamheten fungerar. Vi behöver vara öppna och resonerande när vi analyserar möjliga vägar framåt.

När allt för mycket tid ägnas åt politiskt spel och att agera i de politiska organen för att få rubriker och sprida rädsla genom att plantera ord som ”stålbad” och göra medarbetare oroliga för om de ska få behålla sin anställning bidrar man till ett samhällsklimat som blir populistiskt. En sådan utveckling tar vi starkt avstånd ifrån.

Vi tar ansvar och lovar inget förrän vi vet att det kan infrias.

Politiskt strävar vi efter ett alliansstyre efter valet i september, men i många avseenden är det snarare företrädare för partier till vänster som har bidragit till ett gott och inkluderande samtalsklimat.

I Knivsta har Moderater och Centerpartiet haft ett gott samtalsklimat under både denna och tidigare mandatperioder. Det kommer vi att fortsätta att vårda när vi summerar valresultatet den 9:e september.

Klas Bergström (M) Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta
Boo Östberg (C) gruppledare & ordförande för Centerpartiet i Knivsta
Bengt-Ivar Fransson (M) ordf. Knivsta Moderater & 1:e vice ordf. Utbildningsnämnden
Göran Nilsson (M) Ordförande Socialnämnden
Kerstin Eskhult (C) 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och Socialnämnden
Johan Eskhult (C) ledamot i Utbildningsnämnden