Stabilitet i en nystart för ett Knivsta med stora utmaningar!

Valet gav inga tydliga svar på hur Knivsta kommun ska kunna styras de närmaste fyra åren. En situation vi känner igen väl från både regional och nationell nivå.

Vi har fått ett uppdrag av våra väljare att utveckla Knivsta ansvarsfullt utifrån de förutsättningar som finns från landsbygden och i småstaden mitt i hjärtat av Uppland.

Under hösten har de politiska samtalen varit många i otaliga konstellationer utan att någon majoritet har kunnat bildas.

Vår uppfattning är att det är viktigt att Knivsta kommun får ett majoritetsstyre de kommande fyra åren. Vi inledde därför slutligen samtal för att undersöka om våra partier, som representerar helt olika ideologier, kunde finna ett pragmatiskt samarbete, och det kunde vi!

Kommunen står inför stora utmaningar, inte minst ekonomiska när nya redovisningsregler slår igenom precis samtidigt som det finns stora investeringsbehov för en växande kommun. Invånarna ställer höga och rättmätiga krav på leverans av välfärdstjänster samtidigt som rekryteringsproblemen ökar.

Under de kommande fyra åren vill vi prioritera:

  • Ordning och balans i ekonomin
  • Ett kraftfullt förändringsarbete med fokus på organisation och arbetssätt
  • Hållbarhet med målsättningar och utgångspunkt i Agenda 2030
  • En vitaliserad medborgardialog som utgår från ett representativt tvärsnitt av Knivstaborna i samhällsbygget.

Vi står bakom fyrspårsavtalet som ger stabila förutsättningar för att planera en hållbar samhällsutveckling. Vi vill initialt göra en konsekvensanalys av avtalet för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Knivsta ska utvecklas till ett hållbart samhälle i mänsklig skala med stor hänsyn till grönstruktur, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Inledningsvis behöver skatten höjas för att balansera de underskott som bland annat den kraftiga förändringen i demografin med fler unga och äldre, samt den förändrade tolkningen av redovisningsreglerna, innebär, men vi är också fast beslutna om att skattehöjningen ska återställas under mandatperioden.

Balans i ekonomi är en förutsättning för en välfungerande kommun. De åtgärder som nu kommer genomföras är nödvändiga för att återställa ekonomin och samtidigt minska exploateringsvinsternas andel av driftsbudgeten. Exploateringsvinsterna ska användas till nödvändiga investeringar som hör samman med kommunens utveckling och som för den framåt.

Detta är ett starkt beslut. Vi har inte gjort det för att vi måste utan för att vi, just nu, tror att det är det bästa alternativet för Knivstaborna och kommunens medarbetare. Med klara mål, ett tydligt ledarskap och att personalen är tydligt delaktiga, vill vi öka medarbetarnas trivsel, hälsa och kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Redan i vår första gemensamma budget, med utgångspunkt i Agenda 2030, har vi bland annat avsatt medel för en utvecklad medborgardialog och ett förebyggande arbete med fokus på våra unga medborgare.

 

Peter Evansson (S)

Klas Bergström (M)

Boo Östberg (C)

Kerstin Umegård (MP)

Christer Johansson (V)