Samtliga barn och ungdomar i Knivsta förtjänar en skola och utbildning i världsklass. Hög kvalitet i utbildningssystemets alla delar är också en förutsättning för Sveriges framtida internationella konkurrenskraft. Se detta som vår framtida vision och det vi strävar mot.

Förskolan och skolan ska tillvarata alla barns inneboende nyfikenhet och lust att lära. Vi vill att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen.

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling.

Kvalitet i skolan är grundläggande oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller privat regi. I Knivsta kommer vi att sträva efter:

  • Tydlig kunskapsuppföljning
  • Trygghet, arbetsro och engagemang
  • Valfrihet och mångfald
  • Ökat värdegrundsarbete
  • Fortsatt ha länets bästa skolresultat

Under mandatperioden vill Moderaterna ta ställning till en utveckling av gymnasieskolan för en växande kommun.

Andra delar vi vill prioritera är att:

  • Fortsatt utveckling av IT i skolan, bland annat med 1:1.
  • Föräldrar/vårdnadshavare ska aktivt kunna följa sitt barns utveckling i förskolan/skolan
  • Uppföljning och utvärdering är viktiga redskap för att kvalitetssäkra förskolans/skolans arbete. Skriftliga betyg och utvecklingssamtal i samtliga ämnen under varje termin är en självklar rättighet.
  • Kunskap kring företagande och entreprenörskap ska ingå i undervisningen för alla elever i årskurs 7-9.
  • Kommunen ska stimulera till profilering av individuella kommunala skolor och ha en positiv inställning till friskolor, såväl inom förskolan som skolan.

Alla elever i grundskolan och gymnasiet i Knivsta skall möta en utbildning som genomsyras av entreprenöriellt, digitalt och språkutvecklande arbetssätt. Varje elev ska få komma till sin rätt och erbjudas en undervisning där fokus läggs på förmågor och olikhet som berikar.

Lärarna är elevernas viktigaste resurs och är avgörande för kvaliteten i skolan. Forskning visar att lärares kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för goda kunskapsresultat bland eleverna. Därför behövs kompetensutveckling, coaching och bra möjligheter till fortbildningsinsatser för lärarkåren.

Kommunerna har stort ansvar när det gäller att skapa fler karriärvägar för lärarna och att höja läraryrkets status. Detta kan uppnås genom att individualisera lärarnas lön i högre utsträckning och basera lönen på den enskilde lärarens kompetens och förmåga att utveckla sina elever. En skicklig lärare ska kunna öka sin lön, utan att behöva forska eller bli skolledare.