Ett ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i kommunens ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet i den gemensamma välfärden.

Fokus ska ligga på att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt. I en kommunbudget finns många poster där det finns önskemål om ytterligare resurser. Det innebär att en central del av kommunpolitikens uppdrag är att prioritera.

Utgångspunkten för kommunens finansiella mål ska vara långsiktigt god ekonomi och god budgetdisciplin.

Moderaterna är ett parti som värnar den personliga friheten. Därför vill vi lämna över till dig som medborgare att styra över ditt liv i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill stödja och stimulera enskilda initiativ och ser inget egenvärde i att det är kommunen som ansvarar för alla verksamheter. Genom att arbeta för så låga skatter som möjligt ökar vi familjernas möjligheter att själva styra och prioritera i sina liv.

All kommunal verksamhet ska gemensamt verka för att hela kommunen skall fungera så bra som möjligt ur ett kommunkoncernekonomiskt perspektiv med fokus på digitalisering.

Moderaterna arbetar för prioritering av kommunala kärnuppgifter med så låga skatter som möjligt.

Knivsta har antagit en vision som innebär att Knivsta 2025 skall vara den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd

– mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – som skapar attraktionskraft både för boende och företag samt befäster Knivsta som en föregångare bland Sveriges kommuner för det hållbara samhället.

Detta program tillsammans med vår ideologi och våra ambitioner genomsyrar detta förslag hur vi i nya Moderaterna vill utveckla Knivsta till en plats där framtiden bor. Nedan kommer vi redogöra för vår syn på hur framtiden ska se ut på en rad områden.