Centralt för oss i Moderaterna är att samtidigt som Knivsta växer måste landsbygden få leva, utvecklas och frodas. Då äganderätten är central för oss anser vi att det måste krävas långtgående och tydliga samhällsekonomiska fördelar för att man skall göra inskränkningar i denna.
Exploatering av landsbygden bör primärt göras i skogspartier av berg- och moränkaraktär. Kulturlandskapen ska hållas öppna och ett långsiktigt mål bör vara att tillgängliggöra kulturminnen och fornlämningar för fler.

Landsbygden måste få leva
Vi är positiva till att fler vill flytta till landsbygden men exploatering av landsbygden ska inte behöva leda till att verksamheter tvingas läggas ned. På landsbygden håller man djur och bedriver jordbruk vilket man även fortsättningsvis skall kunna göra. Detta bör därför beaktas i arbete med detaljplaner och förhandsbesked.

Landsbygden är Knivstas lunga
Idag har vi väldigt nära till landsbygden i Knivsta. För att bevara hela kommunens gröna karaktär måste vi säkerställa att det alltid är nära till landsbygden och naturen som tjänar som Knivstas lunga och rekreationsområde. Detta är något Moderaterna vill bevara för kommande generationer varför vi ser en större samhällsnytta i att bygga i centrala lägen.