Samhällsutveckling

Intresset av att flytta till Knivsta är stort och som kommun är det viktigt att tillvarata detta på bästa möjliga sätt för att både erbjuda nuvarande och kommande knivstabor ett samhälle som fungerar i livets alla delar. Det är en förutsättning för att fortsätta vara en attraktiv kommun. Service, infrastruktur, skolor och förskolor måste utvecklas parallellt med att vi blir fler invånare. 

Den nuvarande mandatperioden (2018-2022) har gett oss många centrala dokument som anger ramen för den kommande samhällsutvecklingen. Nya bostäder och grönområden skall se dagens ljus i både Knivsta tätort och Alsike. Ny VA-lagstiftning kommer förhoppningsvis ge oss möjligheter att bygga villor utanför centralorten samt på landet. Arbetet med att förbättra pendlingsmöjligheterna för kommunens invånare är viktigt och kommer att fortsätta – här ingår både järnväg, motorvägspåfarter och det lokala vägnätet. 

Under mandatperioden var vi drivande i att ta fram många av de program som anger inriktningen på Knivstas utveckling, inte minst Stadsutvecklingsprinciper med arkitekturpolicy. Moderaterna anser att fyra spår är nödvändigt både för Knivsta idag och i framtiden. Samtidigt bör varje tillfälle tas att påverka nuvarande avtal så att utvecklingen av Knivsta blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar för dagens och framtidens Knivstabor.

 • Knivsta ska bara växa så fort som vi klarar av. Utvecklingen ska ske i takt med att infrastruktur utvecklas och färdigställs.
 • Staten behöver leverera sin del av avtalet då det är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla Knivsta på ett trivsamt och hållbart sätt.
 • Knivsta ska göra omfattande satsningar på att utveckla villor, parhus och radhus. Gärna i formen av mindre byar med inslag av innovativa delar och god arkitektur.
 • I mer centrala områden vill vi verka för att utveckla områden i trädgårdsstadskaraktär.
 • Säkerställa att det som byggs har en god gestaltning. Knivsta tätort ska göras vackrare och utvecklas till en modern småstad med nära tillgång till grönområden och aktiv fritid.
 • Utvecklingen ska tillföra värden för dagens knivstabor som till exempel ökad trygghet, grönområden och möjligheter till aktiv fritid.
 • Verka för att mer av det som nyligen byggts i centrala områden räknas in i avtalet med staten.
 • I ett socialt hållbart samhälle behövs samtliga upplåtelseformer. Framtidens Knivsta behöver villor och bostadsrätter, inte fler små hyresrätter. 
 • Arbeta för att i större grad möjliggöra för utveckling även utanför centralorten.
 • Centrala parkeringshus, så kallade mobilitetshubbar.
 • En centrumnära större park och rekreationsområde.