Aktuellt

Artiklar och annat

Våra kommentarer inför den process som nu förhoppningsvis kommer.

UNT 14 november 2023 – https://unt.se/nyheter/knivsta/artikel/han-valkomnar-utstrackt-hand-om-fyrsparsavtalet/r2oon6vl 

Oron för vart Knivsta är på väg blir allt större. Och det finns stora skillnader i hur Knivsta upplevs. Många flyttar hit för att Knivsta är en trygg plats där man ser en god framtid för sig själv och sin familj. Resultatmässigt den bästa skolan i hela Uppsala län. Nära till natur och fritid. Småstaden som lockar unga familjer från Uppsala och Stockholm. Skatten är också den lägsta i Uppsala län. Knivsta hamnar högst i en rad undersökningar i Mellansverige.

Men andra beskriver Knivsta som ett otryggt betongghetto där de massiva höghusen förstört det gamla Knivsta. Där det tidigare fanns nedlagt sågverk och tegelfabrik finns i dag istället bostäder, caféer, butiker, träd och mikrobryggerier.

Knivsta är inte unikt i detta hänseende. Det kommer alltid finnas olika uppfattningar om samhällens utveckling. Det som dock är unikt i Knivsta är att vi är den sista kommunen på sträckan Uppsala-Stockholm som genomgår en initial utvecklingsfas. Och det är just detta vi i politiken måste ta ansvar för så att Knivsta utvecklas på ett sätt som skapar trygghet, livskvalitet och en god gemenskap.

För några veckor sedan efterlyste vi en inbjudan från styret för att starta arbetet för framtidens Knivsta. Sedan dess har ett antal knivstaföretag inkommit med ett öppet brev till kommunstyrelsen om att något måste göras då kommunen just nu inte har någon vision. Det finns helt enkelt ingen beskrivning av vad Knivsta ska vara om tio, tjugo eller trettio år.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet deklarerade efter valet att vi vill vara en konstruktiv opposition. Det har vi hitintills också varit. Vi vill skapa ett Knivsta som är så bra för våra invånare som möjligt. En ansvarsfull kommun som kan erbjuda mycket till låga kostnader.

Den styrande majoriteten har nu lovat att bjuda in till två workshops där vi tillsammans ska komma överens om den framtida utvecklingen för Knivsta. Vi tycker att två workshops är lite snålt men det är i alla fall en öppning mot en ökad stabilitet. Vi politiker måste enas om en vision för kommunen som håller längre än nästa val.

Därför vill vi härmed ge några inspel inför kommande workshops vad gäller samhällsutvecklingen.

  • Knivsta ska bara växa så fort som vi klarar av. Utvecklingen ska ske i takt med att både den fysiska och sociala infrastrukturen utvecklas och färdigställs.
  • Staten behöver leverera sin del av fyrspårsavtalet då det är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla Knivsta på ett trivsamt och hållbart sätt.
  • Knivsta ska göra omfattande satsningar på att utveckla villor, parhus och radhus. I mer centrala områden vill vi säkerställa utvecklingen av en småstad med vacker och varm arkitektur, handel, kaféer, torg, parker och grönytor för aktiv fritid. Alla ska kunna se träd från sin bostad istället för trista, ogästvänliga industritomter.
  • Utvecklingen ska tillföra värden för dagens knivstabor som till exempel ökad trygghet, grönområden och möjligheter till aktiv fritid.
  • Verka för att mer av det som nyligen byggts i centrala områden räknas in i avtalet med staten.
  • I ett socialt hållbart samhälle behövs samtliga upplåtelseformer. Framtidens Knivsta behöver villor och bostadsrätter, inte fler små hyresrätter.
  • Arbeta för att i större grad möjliggöra för utveckling även utanför centralorten.
  • En parkeringslösning för både centrala Knivsta och Alsike som håller över tid
  • En större stadspark som kompletterar de redan centrumnära naturreservaten och rekreationsområdena Södra Ängby och Gredelby hagar samt det kommande Kölängen.

Allt detta är en del av hur vi kan utveckla Knivsta till ett robust, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle med beredskap att hantera kris, krig och klimatförändringar.

Vi ser fram emot den kommande dialogen för att försöka nå en enighet i Knivstas samhällsutveckling.

Thor Övrelid – oppositionsråd och gruppledare (M)
Boo Östberg – gruppledare (C)
Lotta Wiström – gruppledare (L)
Peter Bergkvist – gruppledare (Mp)
Bengt-Ivar Fransson 2:e vice ordf. utbildningsnämnden (M)
Anna Holmqvist Boulonois 2:e vice ordf. Samhällsutvecklingsnämnden (M)
Benny Borgman 2:e vice ordf. Bygg- och miljönämnden (C)

UNT 8 oktober 2023 – https://unt.se/debatt/artikel/knivsta-pa-vag-mot-mangmiljonunderskott/lw79w58r 

Knivsta riskerar ett miljonslöseri av skattepengar och ett underskott i budgeten på 30 miljoner kronor nästa år. Det är riktigt att inflationen påverkar hela landets ekonomi och därmed också får stor påverkan på landets kommuner. Men det måste också lyftas fram att lokala beslut både kan förbättra och förvärra denna situation.

I år räddas budgeten till stor del av att kommunen haft en inflyttning av nya invånare som bidrar positivt till resultatet. Vi kan också vänta oss att detta ger ett tillskott nästa år i och med att fler bostäder står klara för inflyttning i Knivsta. Men sedan tar det stopp då det nuvarande styret avbryter och pausar detaljplanearbete. Detta kommer leda till ett stort budgetunderskott som måste täckas av ökat skattetryck för kommunens invånare eller att man tar pengar ur den så kallade resultatutjämningsreserven, pengar som kunnat läggas undan tack vare en genomtänkt och sparsam politik under föregående mandatperiod.

Knivsta.nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna går nu vidare med sina planer att upphäva Stadsutvecklingsstrategin i sin helhet istället för att låta viktigt underlag, som behövs oavsett utveckling, ligga kvar och revidera strategin då förutsättningar ändras. En sådan revidering möjliggörs redan i strategin och skulle både underlätta arbetet och vara mer kostnadseffektivt.

Hur ska pausade detaljplaner och en avstannad tillväxt bidra till att finansiera kommunens kärnuppdrag?

Vi kan inte fortsätta hålla på så här i Knivsta – att strategiska beslut om Knivstas vision och utveckling avgörs i kommunfullmäktige med en rösts majoritet. Det en tidigare opposition vände sig starkt emot gör man nu själv. Det kommer inte att fungera. Våra invånare och vårt näringsliv förtjänar bättre.

Vad som är än värre är att Knivsta drar på sig ett dåligt rykte. Det uppstår en mycket allvarlig tveksamhet vad gäller att investera i Knivsta då det saknas förutsägbarhet. Vi riskerar att gå miste om investeringar och arbetsplatser för att fortsätta utveckla ett Knivsta för alla, till exempel finansiering av CIK, nya fotbollsplaner, gång- och cykelvägar och mycket annat. För det är ju bland annat just det som exploateringsintäkterna används till.

Därför måste vi kunna enas om en rimlig utveckling och en vision som håller över flera mandatperioder och som har starkt stöd i kommunfullmäktige. Kommunen och dess politiker måste helt enkelt ha en plan.

Det är därför välkommet att regeringen i sin budget för 2024 skapar ekonomiska incitament för kommunerna. Bland annat föreslås en stimulans om 20 miljoner kronor 2024 och 25 miljoner kronor per år 2025–2026 till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som möjliggör omvandlingar från till exempel kontorslokaler till bostäder. Utöver detta föreslår regeringen en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Detta alltså utöver de generella statsbidragen på 13,5 miljoner som kommer tilldelas Knivsta.

Vårt mål måste alltid vara att göra det bästa möjliga för Knivstas invånare till så låg kostnad som möjligt samtidigt som vi ska få så bra utveckling som möjligt för våra tillgångar. Det nuvarande styrets fixa idé om att stadsutvecklingsstrategin bara handlar om att genomföra fyrspårsavtalet är totalt fel. Den handlar om hur vi utvecklar kommunen på ett hållbart sätt för framtiden, oavsett fyrspårsavtal. När andra kommuner intensifierar sitt arbete med att nå klimatmål och genomföra klimatanpassningsåtgärder för att bygga en bättre och tryggare framtid tar styret i Knivsta nu ett steg tillbaka. Det är mycket oroande.

Vi måste i stället gemensamt skapa förutsättningar för livskvalitet, skolor, säkerhet, näringsliv och hoppfullhet. Vi är här och redo att starta det arbetet men styret måste stå för initiativet. En fjärdedel av mandatperioden har nu redan gått. Låt oss börja jobba för Knivstas framtid.

UNT 23 mars 2023 – Knivsta behöver inte bygga nya lägenheter