Kultur och fritid

Efter skolan är det viktigt att kommunen ger möjlighet till en meningsfull fritid oavsett om man spelar, sjunger, dansar, rider eller deltar i någon annan aktivitet som finns representerad i Knivsta. 

Knivsta har ett rikt kultur- och föreningsliv. Till stor del har det skapats av engagerade knivstabor utan inblandning av kommunen, vilket vi tycker är fantastiskt. Det är enskilda invånares idealitet och kunnande som har varit avgörande för utvecklingen, inte kommunen. Stöd från kommunen ska i första hand riktas till barn och ungdomars fritidssysselsättningar.

Centrum för Idrott och Kultur är nu färdigställt och vi ska som kommun ta tillvara på denna fantastiska resurs och fylla den med idrott, teater, sång, musik, måleri, utställningar och mycket annat. På lite längre sikt ser vi även att området på västra sidan av järnvägen kan fyllas med en kombinerad park/idrottspark där man över generationerna kan träffas och delta i olika aktiviteter samtidigt. Alla invånare, gammal som ung, skall känna att det finns något för dem. Detta gäller inte minst barn och unga personer med funktionshinder. 

I Alsike fortsätter utvecklingen och en idrottshall håller på att färdigställas. Den kommer inte enbart att tjäna skolan utan kommer även fyllas med aktivitet på kvällar och helger. I och med att Alsike växer ser vi behov av ytterligare satsningar. Vi säkerställer att det även kommer att bli nära till idrott samtidigt som stationssamhället växer. Inte minst så finns det ett stort behov av fler fotbollsplaner. 

Arbetet med idrottsanläggningen i Kölängen fortsätter och kommer på sikt att bli en samlingsplats i trevlig miljö för framför allt fotboll men även andra idrotter.

Vi vill se att det tillförs fler grönytor i Knivsta som uppmuntrar till spontanidrott och andra aktiviteter. Platser där man kan möta kompisarna för att spela brännboll, leka eller vad det än må vara. 

Biblioteket utgör en viktig del av ett rikt kulturliv och är en naturlig samlingspunkt.

  • Alla invånare, gammal som ung, ska känna att det finns något för dem.
  • Barn och unga ska ha tillgång till funktionella lokaler för idrott och lek.
  • Ytor för lek, idrott och andra aktiviteter ska beaktas i planarbete.
  • Fler parker i Knivsta.
  • Möjlighet till bra och funktionella ytor för äldre att träffas på.
  • Säkerställa att våra anläggningar håller god kvalitet för att kunna användas i så stor utsträckning som möjligt.
  • Utveckla och tillgängliggör våra centrumnära grönområden, inte minst våra naturreservat Trunsta träsk och Ängbyskogen.
  • I närtid initiera arbete för att etablera fler fotbollsplaner. Vi ser ett särskilt behov i Alsike. 
  • Verka för säkra ridvägar i kommunen.