Säkerhet och trygghet

Alla som bor, arbetar eller vistas i Knivsta ska känna sig trygga och säkra. Knivstas bostadsområden och offentliga miljöer ska hålla god kvalitet och upplevas som trygga och säkra. Detta förutsätter ett kontinuerligt arbete där kommunen har ett särskilt ansvar samtidigt som samarbete med polis, skola, socialtjänst, föreningar, fastighetsägare, vårdnadshavare och många fler måste upprätthållas och utvecklas. 

Knivsta är idag en av Sveriges säkraste och tryggaste kommuner i en rad undersökningar. Detta är ett mycket gott betyg och något vi vill arbeta intensivt med att bevara. Trygghet är centralt för att gott liv för den enskilde och ett gott samhälle för oss alla. 

Den 11 februari 2021 publicerades rapporten Öppna jämförelser som tas fram i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I rapporten finns en rankning där kommunernas värden vägs samman för personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott för de tio senaste åren. Knivsta är enligt denna rapport den tredje säkraste kommunen i Sverige. Det betyder inte att vi är nöjda och då samhället utvecklas måste vi vara garanten för att vi utvecklar ett samhälle med tryggheten i fokus. 

Under mandatperioden 2018-2022 tog vi initiativ för ett trygghetspaket som bland annat innebär en översyn och upprustning av belysning och allmänna miljöer, tillgänglighet, sociala åtgärder, skolsäkerhet och skolfrånvaro. Detta paket är redan igångsatt men måste så klart få verka över tid. Vi kommer fortsätta denna satsning och tillföra ytterligare resurser vilket bland annat innebär att Moderaterna vill se:

  • Fler trygghetskameror i centrala lägen som kring stationen, pendlarparkering, centrum och CIK.
  • Mer belysning för en tryggare miljö. 
  • Säkra och trygga parker och gångstråk.
  • Ordning och reda i skolan.
  • Kommunen uppmuntrar och stöder Grannsamverkan. Civilsamhället har en viktig roll i trygghetsskapandet för kommunen.
  • Klotter ska saneras och åtgärder för att förhindra klotter ska sättas in. En långsiktig plan för hur vi ska hantera detta ska tas fram. En prioriterad del är tunneln under järnvägen där man till exempel skulle kunna sätta upp historiska bilder från Knivsta.
  • Gatumiljö som håller god kvalitet vilket bland annat innebär att övergångsställen ska vara i toppskick med utökat fokus på tillgänglighet för till exempel synskadade.
  • Väktare under helger som tydligt syns i centrala områden.