Värderingar och ideologi

Människan är alltid utgångspunkten för Moderaternas politik. De värderingar som genomsyrar vår ideologi kommer ur vår positiva människosyn. Människan har en stark inre förmåga och vilja att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt.

Frihet är därför vårt viktigaste värde både här i Knivsta men också i Sverige i stort. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara. Vårt demokratiska samhällsbygge vilar på idén om en rättsstat, tydlig äganderätt och skydd av varje människas frihet. Moderaterna har en tydlig idé om hur dessa åtaganden ska skötas och omsättas i praktiken.

Genom en stark arbetslinje och ordning och reda i ekonomin kan alla människor delta och komma till sin rätt. Hela samhällsbygget måste genomsyras av insikten att vi bara har en planet och att kommande generationer ska kunna leva vidare här med goda livsvillkor.

Vi vill alltid och hela tiden fokusera på kommunens huvuduppgift som är att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Till kommunens kärnverksamhet hör förskola, skola, vård- och omsorg om de äldre och samhällets sociala skyddsnät, men även ansvar för planering, myndighetsutövning, räddningstjänst och infrastruktur som exempelvis gator, vatten och avlopp (VA) och avfallshantering som alla är viktiga kärnuppgifter.

I Knivsta är det centralt för oss att hålla hög kvalitet i välfärdens kärna och kontinuerligt förbättra verksamheterna med människan i fokus. Det enkla svaret på hur detta skall gå till är naturligtvis mer resurser. Mer pengar behövs ibland, men påfallande ofta är det inte rätt lösning. Andra faktorer är ibland mycket viktigare för nivån på kvaliteten i välfärden, såsom kvalitetsuppföljning, självbestämmande och gott ledarskap samt kommunmedarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande.

Medborgarnas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i säkrandet av bästa möjliga kvalitet. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. Fristående och kommunala utförare ska verka på samma villkor.