Förskola och skola

Knivsta ska ha som mål att ha en av Sveriges bästa skolor. Förutsättningarna finns och vi är redan idag på god väg som länets bästa skola. Vi vill under mandatperioden göra en särskild satsning på att öka andelen legitimerade lärare i grundskolan och lärarnas möjligheter att vara just lärare och inget annat. 

Alla barn ska ges en bra start i livet där arbetsro, trygghet och engagemang skapar den bästa miljön för lärande. För föräldrar är en väl fungerande barnomsorg avgörande för att få vardagen att gå ihop. 

Kvalitet och valfrihet är våra viktigaste prioriteringar. Vi sätter kvaliteten före driftsformen, och vi står upp för det fria skolvalet. Hög kvalitet i utbildningssystemets alla delar är en förutsättning även för Sveriges framtida internationella konkurrenskraft. Se detta som vår framtidsvision och det vi alltid kommer att sträva mot.

Alla barn är olika och har olika behov. För oss är det viktigaste att alla barn garanteras en bra barnomsorg som ser just deras speciella behov och styrkor. Viktiga beslut ska fattas av föräldrar och barn i det egna hemmet utifrån de egna önskemålen och omständigheterna, inte av politiker utifrån ideologiska skäl. Möjligheter och friheter är centrala begrepp.

Alla elever i grundskolan och gymnasiet i Knivsta skall möta en utbildning med tydliga mål och kunskapskrav. Varje elev ska få komma till sin rätt och erbjudas en undervisning där fokus läggs på förmågor och olikhet som berikar. 

Lärarnas andel av arbetstid som läggs på undervisning ska öka genom mer tid i klassrummet och mindre administrativ börda.

 • Kunskap ska vara det centrala i samtliga skolformer.
 • 25 timmar i veckan för barn i förskola vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa.
 • Elever med behov av stöd ska uppmärksammas så tidigt som möjligt för att ge dem de förutsättningar som krävs för den fortsatta utbildningen.
 • Högpresterande elever ska få det stöd och den stimulans som uppmuntrar deras utveckling.
 • Lärare bör använda mer av sin arbetstid på huvuduppdraget undervisning genom mer tid i klassrummen med eleverna och mindre administrativ börda.
 • Vi ska verka för en teoretisk gymnasieskola i Knivsta.
 • Lärarassistenter bör anställas för att minska lärarnas administrativa uppgifter.
 • Vi behöver öka andelen behöriga lärare.
 • Mobbning och diskriminering ska motarbetas. Alla ska trivas och känna sig trygga i skolans miljöer. Särskilt viktigt är det att arbeta mot sexuella trakasserier – något som aldrig kan accepteras och alltid måste mötas med samhällets fulla kraft.
 • Skapa och upprätthålla trygga skolvägar.
 • Knivsta kommun ska fortsatt ha länets bästa skolresultat.
 • Tillse att Knivstas skolor har gemensamma ordningsregler.
 • Brott i skolan och i anslutning till skolan ska polisanmälas.
 • Längre frånvaro och upprepad frånvaro i förskola och skola ska följas upp.
 • Digitalisera modersmålsundervisning.