Landsbygd

Samtidigt som Knivsta tätort och Alsike växer måste landsbygden kunna leva, utvecklas och frodas. Då äganderätten är central för oss anser vi att det måste krävas mycket långtgående och tydliga samhällsekonomiska fördelar för att man skall göra inskränkningar i denna. 

Exploatering av landsbygden bör primärt göras i skogspartier av berg- och moränkaraktär. Kulturlandskapen ska hållas öppna och ett långsiktigt mål bör vara att tillgängliggöra kulturminnen och fornlämningar för fler. 

Vi är positiva till att fler vill flytta till landsbygden men exploatering av landsbygden ska inte behöva leda till att verksamheter tvingas läggas ned. På landsbygden håller man djur och bedriver jordbruk vilket man även fortsättningsvis skall kunna göra. Detta bör därför särskilt beaktas i arbete med detaljplaner och förhandsbesked. 

Idag har vi väldigt nära till landsbygden i Knivsta. För att bevara hela kommunens gröna karaktär måste vi säkerställa att det alltid är nära till landsbygden och naturen som tjänar som Knivstas lunga och rekreationsområde. Detta är något Moderaterna vill bevara för kommande generationer varför vi ser en större samhällsnytta i att bygga i centrala lägen.

För att behålla en levande landsbygd är det av största vikt att kommunikationerna även i kommunens mindre centrala områden fungerar vilket ökar attraktiviteten att bo och verka på landsbygden. Kommunikationerna ska aldrig vara ett hinder för att bo och verka utanför kommunens mest centrala delar. 

  • Möjliggöra för att kunna bo och bygga på landsbygden genom att bland annat verka för detaljplaner med bykaraktär. Hänsyn måste naturligtvis tas till befintlig verksamhet så att ny bebyggelse inte inskränker denna verksamhet.
  • Verka för nytänkande vad gäller vatten och avlopp genom att bland annat vara positiva till att pröva innovativa system.
  • Möjliggöra för utveckling av näringsverksamhet på landsbygden.
  • Driva arbetet för att ta fram en Jordbruksmarksstrategi för kommunen.