Ordning och reda i ekonomin

Ett ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i kommunens ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet i den gemensamma välfärden och därmed en av våra viktigaste frågor. 

Fokus ska ligga på att kommuninvånarnas skatt används så effektivt som möjligt. I en kommunbudget finns många poster där det finns önskemål om ytterligare resurser. Det innebär att en central del av kommunpolitikens uppdrag är att prioritera. 

Utgångspunkten för kommunens finansiella mål ska vara långsiktigt god ekonomi och god budgetdisciplin. 

Kommunen ska verka för sunda och hållbara upphandlingar och avtal. Kommunen hanterar årligen cirka 1,100 leverantörsfakturor till ett värde av 260 miljoner kronor. Genom att säkerställa att kommunen besitter rätt kompetens och följer antagna policys, vill vi genom vidareutbildning och satsningar på spetskompetens inom vissa områden förvissa oss om att de avtal som ingås är de mest ekonomiskt och kvalitetsmässigt fördelaktiga för kommunens skattebetalare.  

Moderaterna är ett parti som värnar den personliga friheten. Därför vill vi lämna över till dig som medborgare att styra över ditt liv i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill stödja och stimulera enskilda initiativ och ser inget egenvärde i att det är kommunen som ansvarar för alla verksamheter. Genom att arbeta för så låga skatter som möjligt ökar vi familjens möjligheter att själva styra och prioritera sitt liv. 

All kommunal verksamhet ska gemensamt verka för att hela kommunen skall fungera så bra som möjligt ur ett kommunkoncern-perspektiv med fokus på digitalisering. 

Moderaterna arbetar för prioritering och effektivisering av kommunala kärnuppgifter med så låga skatter som möjligt utan att kompromissa med kvalitet. Knivsta kommun har idag länets lägsta skattesats. 

Knivsta har antagit en Stadsutvecklingsstrategi som utgör en idé om hur utvecklingen och gestaltningen i centrala Knivsta och Alsike stationssamhälle kommer att se ut fram till 2035. Denna strategi, i kombination med övriga styrande dokument, ger oss möjlighet till långsiktig planering samtidigt som den tillför värden för dagens knivstabor. 

Detta program tillsammans med vår ideologi och våra ambitioner genomsyrar detta förslag hur vi i Moderaterna vill utveckla Knivsta till en plats där framtiden bor. Nedan kommer vi redogöra för vår syn på hur framtiden ska se ut på en rad områden.

  • Moderaterna kommer verka för att sänka skatten under kommande mandatperiod. 
  • Skapa ekonomiska förutsättningar för att addera mervärden till samtliga invånare.
  • Säkerställa en långsiktig och god ekonomi.
  • Sunda och hållbara upphandlingar och avtal.
  • Lägsta skatten i länet.
  • Effektivitet! Invånarnas skattepengar ska ge bästa möjliga effekt.