Sociala frågor

För att Knivsta ska bli en attraktiv och trivsam kommun att bo i behöver vi arbeta för att alla invånare ska ges möjlighet till ett gott liv och gynnsam utveckling. 

En framgångsfaktor för att åstadkomma en god och trygg uppväxt för våra barn och ungdomar är att det finns ett fungerande samarbete mellan socialförvaltning, skola, familjecentraler, polis och andra aktörer som finns kring kommunens unga. 

Knivsta ska vara en kommun där man kan få en värdig ålderdom och där man kan fortsätta att leva ett liv med rätt till självbestämmande även efter pensionen, särskilt vid behov av vård och omsorg.

Rätten till trygghet, gemenskap och delaktighet är central.

  • Knivsta ska vara en attraktiv plats att bo på, där man kan leva ett gott liv. Moderaterna skapar alternativ och möjlighet till egna val. Frihet att själv välja omsorgsgivare är en självklarhet.
  • Genom mötesplatser och aktiviteter stärka gemenskapen i samhället och särskilt ska möten mellan generationer uppmuntras, där får Centrum för Idrott och Kultur stor betydelse. 
  • Fokusera på trygghetshöjande åtgärder i närmiljön.
  • Konkurrens ska främjas för att förbättra kvaliteten och begränsa kostnaderna.
  • Samarbetet med frivilligorganisationer ska fortsätta att utvecklas.  
  • Invånare i behov av ekonomiskt och annat bistånd ska få hjälp och stöd till att snarast möjligt kunna få ett gott och självständigt liv. 
  • Närvaron av polismyndighet är en positiv faktor för den sociala situationen i kommunen.
  • Ansvaret för barn och ungdomar, som främst vilar på föräldrarna, kompletteras med att kommunen stöttar dem som är i behov av hjälp och arbetar drogpreventivt, där särskilt skola och socialtjänst är viktiga faktorer. 
  • Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska inte kompenseras av försörjningsstöd.