Företagande och näringsliv

För Moderaterna är det centralt att tillsammans med lokala företag och andra relevanta aktörer skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och därmed nya arbeten i kommunen. Genom tidiga insatser och ett nära samarbete mellan näringsliv, kommun och skola kan framför allt unga människor få möjlighet att utveckla sin kreativitet och entreprenörskap, och få ett arbete hemmavid. Moderaterna vill även verka för fler lärlingsplatser.

Knivsta är en företagarvänlig kommun och har ett utmärkt geografiskt läge vilket gör det attraktivt för företag att etablera sig i kommunen. Vi vill fortsätta att utveckla Knivsta som företagarkommun. Fler arbetstillfällen bidrar till ett levande centrum och fler som arbetar på hemmaplan och som då slipper pendla.

För att få fler företag att etablera sig i Knivsta är det viktigt att kommunen kan erbjuda ett brett utbud av attraktiva bostäder samt mark för verksamheter att expandera.

Bra kvalitet på skola, vård, omsorg och trygghet är också avgörande för att företag ska vilja etablera sig och fortsätta verka i kommunen.  

Företag som har årlig tillsyn ska endast betala för faktiskt utförda kontroller och för de faktiska timmar som tagits i anspråk vid miljö- och livsmedelskontroller.

Det ska skapas rimliga förutsättningar för små och medelstora företag att delta vid inköp och upphandlingar. 

Kommunen ska ge service och bemötande i toppklass för att företag ska växa och etablera sig i Knivsta. Vi vill införa en bygglovstjänst i kommunen för företag. Företag har ofta helt andra förutsättningar än enskilda hushåll i bygglovsärenden och det måste kommunen beakta. 

  • Fortsätta konkurrensutsätta kommunala verksamheter.
  • Att kommunen ska dra nytta av sitt strategiska läge, som gynnar företagare med behov av närhet till stora trafikleder och Arlanda flygplats.
  • Införa markreserveringar för företagsetableringar i översiktsplanen.
  • Säkerställa att kommunen erbjuder en god service.