För att komma tillrätta med sociala problem är väl fungerande samverkan mellan de ansvariga parterna avgörande. En gemensam nämnare i de kommuner som framgångsrikt lyckas bekämpa sociala problem är att polis, socialförvaltning, skola, familjecentraler och andra inblandade aktörer arbetar tillsammans

Knivsta ska vara en bra kommun att åldras i. En kommun där varje människa räknas och där vi tar tillvara på de erfarenheter och den kompetens som finns hos dem som levt lite längre. I den andan byggs två privata äldreboenden och fler är på gång. Vi ser också att det byggs seniorboenden, för att goda valmöjligheter ska finnas i livets alla skeden.

Det innebär inte bara att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation utan också att man ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Rätten att välja och möjligheten till självbestämmande vid behov av vård och omsorg är viktiga för ett värdigt åldrande

  • Frihet att själv välja omsorgsgivare är en självklarhet.
  • Den enskilde, eller annan närstående, ska kunna avgöra vem som skall utföra vården eller hemtjänsten.
  • Konkurrens ska främjas, den förbättrar kvaliteten och håller kostnaderna nere.
  • Samarbetet med frivilligorganisationer skall fortsätta att utvecklas.
  • Bidragsbehov ska alltid vara individprövat för att underlätta återgång till arbete och förhindra social utslagning.
  • Bidrag som fås på grund av arbetslöshet ska medföra krav på aktiv sysselsättning och arbetsfrämjande åtgärder.
  • Närvaro av polismyndighet är en positiv faktor för den sociala situationen i kommunen.
  • Det drogförebyggande arbetet är en viktig investering för framtiden.
  • Förutom det drogförebyggande samarbetet mellan skola och socialtjänst är det viktigt att påpeka att ansvaret i första hand vilar på föräldrarna och inte på samhället.