Niclas Uggla

2003 flyttade jag och min familj till den delen av Knivsta kommun som då kallades ”Nya Alsike”. Den präglades av en nybyggaranda och jag kunde följa utvecklingen av en helt ny stadsdel i Knivsta med byggnation av vägar, skolor och i huvudsak villor. Utbyggnadstakten var för visso ganska hög, men fokus var att bygga en trivsam stadsdel med många grönområden kring bebyggelsen. Intresset att påverka väcktes av gemensamma vänner och jag gick med i Moderaterna efter några år.

Jag har varit engagerad i Knivstapolitiken sedan 2009 som ersättare i Kommunstyrelsen för Moderaterna, och under de senaste 12 åren (2010-2022) har jag suttit som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, samt som ledamot i Kommunstyrelsen, Samhällsutvecklingnämnden och ordförande i Alsikebolaget. Det har gett mig en bred kunskap om övergripande frågor med tyngdpunkt på samhällsbyggnad och ekonomi.

Mitt intresse ligger i att se till att infrastrukturen fungerar innan exploateringen av Knivsta fortsätter och i mitt närområde, dvs Östra Alsike, finns stora behov av att bygga en ny anslutning till E4:an vid Halmby för att avlasta nuvarande anslutning. Tunga transporter till den norra delen av Alsike måste passera förbi flera skolor och förskolor, samtidigt som en stor del av persontrafiken utnyttjar samma förbindelse. Det är ohållbart i längden och därför bör en anslutning norrut till E4 byggas innan Norra Alsike exploateras ytterligare.

En annan fråga som jag varit med att arbeta fram under min tid i politiken är den så kallade ”trafikstrategin” där riktlinjer för prioritering av olika typer av trafikanter tagits fram. Där framgår att infrastrukturen ska utarbetas så att gående och cyklister prioriteras före motorfordon. Jag anser att den prioriteringen kan göras utan att Knivsta översvämmas av fartgupp och upphöjda överfarter som försvårar framkomligheten för motorfordon.